LUNA SEA ประกาศแบ่งการแสดง<LUNA SEA –RELOAD-> ออกเป็น 2 ช่วงโดยมีเวลาพักคั่นกลาง

'LUNA SEA' ประกาศแบ่งการแสดงคอนเสิร์ตใหญ่ช่วงปลายปี <LUNA SEA –RELOAD-> ออกเป็น 2 ช่วง เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

<LUNA SEA –RELOAD-> จะถูกจัดขึ้น ณ SAITAMA SUPER ARENA ในวันที่ 26 และ 27 ธันวาคม 2020 นอกจากลดจำนวนผู้ชมลงกว่าครึ่งหนึ่ง ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นที่สัมผัส ตั้งจุดคัดกรองอุณหภูมิ ยังมีการแบ่งการแสดงออกเป็น 2 ส่วน คั่นกลางด้วยการพัก 20 นาที เพื่อทำการระบายอากาศภายในฮอลล์

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าเสียดายที่ 'LUNA SEA' ต้องประกาศเลื่อนคอนเสิร์ตทัวร์ทั่วประเทศ <LUNA SEA 30th Anniversary Tour 2020 -CROSS THE UNIVERSE-> อีกครั้ง เนื่องจากรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศเลื่อนการผ่อนปรนจำนวนผู้เข้าร่วมงานอิเว้นต์ออกไปจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2021

 

Credit: natalie

Article by: (...no) muzume

Visitors: 62,290